SPORTPAK.pl

Dbamy o zdrowie sportowców

Prognozowanie wzrostu – co to za badanie?

Procedura prognozowania wzrostu w projekcie Sportpak.pl stanowi szczególnie ważną odpowiedź na potrzeby młodych zawodników w okresie rozwoju sportowego, których ambicje wykraczają poza rekreacyjne uprawianie aktywności. Dzięki temu badaniu, na które składają się dwa etapy, obrazowania RTG oraz analiza uzyskanych wyników, możliwe jest uzyskanie wiedzyo wzroście, jaki osiągnie analizowanypacjent po uzyskaniu dorosłości i zakończeniu etapu rozwojowego narządu ruchu. Zastosowane w procedurze metody pomiarowe pozwalają na uzyskanie wyników obciążonych bardzo małym marginesem błędu prognostycznego. Wynik prognozowania wzrostu to ważny czynnik w kreowaniu rozwoju sportowego zawodników, dający możliwość optymalnego wykorzystania potencjału sportowca. Pozwala również wykluczyć u młodych sportowców ryzyko ograniczenia potencjału poprzez realizację aktywności sportowej w dyscyplinach, pozycjach czy też obszarach, w których wzrost zawodnika ma istotny wpływ na jego ostatecznąefektywność i sukces sportowy. To badanie ma również zastosowanie w przypadku młodzieży, u której zarejestrowano zaburzenia rozwojowe, znajdujące również swoje odzwierciedlenie wprzebiegu siatek centylowych pacjenta.

Jakich metod używamywprocedurze badania?

Badanie wieku kostnego wykonane metodą Greulicha-Pyle'a jest stosunkowo proste i polega na ocenie stopnia dojrzałości kostnej napodstawie jednego standardowego zdjęciarentgenowskiego lewej dłoni i nadgarstka.

Jak przebiega procedura uzyskania oceny wieku kostnego?

  • Przygotowanie pacjenta: Pacjent może zostać poproszony o odpowiednie pozycjonowanie dłoni w celu uzyskaniajaknajlepszego obrazu rentgenowskiego.
  • Wykonanie zdjęcia rentgenowskiego: Pacjentowi wykonuje się standardowe zdjęcie rentgenowskie lewej dłoni i nadgarstka. Zdjęcie powinno pokazywać całą dłoń oraz nadgarstek, aby umożliwić ocenę stopnia dojrzałości kostnej napodstawie charakterystycznych cech szkieletu.
  • Ocena stopnia dojrzałości kostnej: Radiolog lub lekarz ocenia stopień dojrzałości kostnej na zdjęciu
    rentgenowskim dłoni i nadgarstka. Ocena opiera się na różnych cechach anatomicznych, takich jak stopień zlanej kości, wygląd chrząstekwzrostowych, stopień mineralizacji kości itp.
  • Porównanie z normami wiekowymi: Na podstawie oceny dojrzałości kostnej, stopień rozwoju szkieletu pacjenta jest porównywany z normami wiekowymi opisanymi w atlasie Greulicha-Pyle'a. Atlas ten zawiera normywiekowe dlaróżnych cech rozwoju kostnego napodstawie badań przeprowadzonych nadużej próbie populacji.
  • Ocena wieku biologicznego: Na podstawie porównania z normami wiekowymi, radiolog lub lekarz oszacowuje wiekbiologicznypacjenta.


Uzyskany materiał obrazowy (RTG) służy do dalszej analizy, przeprowadzonej metodą cyfrową pozwalającą na zdefiniowanie prognozowanego wzrostu jaki pacjent uzyska w wieku dorosłym, po ukończeniu procesu rozwojowego narządu ruchu. Metoda pozwala uzyskiwać wyniki prognozowania, które obciążone są niewielkim marginesem tolerancji, najczęściej nie przekraczającym 0,5 cm wzrostu. Prognozowanie przyszłego wzrostu pacjenta i uzyskanie miarodajnych wyników wymaga prowadzenia i analizy wstecznych pomiarów na siatkach centylowych. Dlatego tak ważne jest gromadzenie archiwalnej dokumentacji medycznej, któraw przypadku uczestników projektu Sportpak.pl jest działaniem zasadniczym i standardowym.

Siatki centylowe – dlaczego takie ważne wocenie?

Siatki centylowe w badaniu wieku kostnego odgrywają istotną rolę w interpretacji wyników. Stanowią one narzędzie do porównania wyników uzyskanych z badania wieku kostnego pacjenta z normami wiekowymi dla danej populacji. Badanie wieku kostnego z użyciem siatek centylowych pozwala na monitorowanie postępu rozwoju kostnego pacjenta wciągu czasu. Regularne badaniabpomagają w identyfikacji ewentualnych zmian wtempie rozwoju. Siatki centylowe umożliwiają identyfikację opóźnień w rozwoju kostnym lub przyspieszeń w porównaniu z typowym przebiegiem dla danej grupy wiekowej. To może być szczególnie istotne w przypadku dzieci, które są mniejsze lub większe niż przeciętnie wswojej grupie wiekowej.

Weryfikacja wyników analizy

Wcelu uzyskania jak najdokładniejszych parametrów do wykonaniaproceduryprognozowaniawzrostu, podczas analizy cyfrowej, stosowane są wybrane elementy oceny wg metody Tanner-Whitehouse. Metoda ta jest bardziej złożona i obejmuje ocenę wieku kostnego napodstawie serii zdjęć rentgenowskich różnych obszarów ciała, takich jak nadgarstek, dłoń, staw kolanowy itp. Ocena opiera się naprzypisaniu punktacji do różnych cech rozwoju kostnego na każdym z tych zdjęć. W procesie prognozowania wzrostu uzyskiwany jest dzięki temu dodatkowy punkt weryfikacyjny uwzględniający wzrost rodzicówpacjenta, czyli również zależności genetyczne.

Badanie wieku kostnego i prognozowanie wzrostu są ze sobą powiązane, ponieważ oba pomagają ocenić rozwój dzieckaoraz przewidzieć jego przyszływzrost.

Podsumowując, badanie wieku kostnego jest użytecznym narzędziem w prognozowaniu wzrostu dziecka, ponieważ umożliwia ocenę jego stopnia dojrzałości fizycznej oraz identyfikację ewentualnych opóźnień lub przyspieszeń w rozwoju kostnym. W rozwoju sportowym młodych ludzi jest kluczową wiedzą w planowaniu sportowej przyszłości zawodników.

Współpraca

Prowadzisz klub sportowy?

Jeżeli to my jeszcze nie dotarliśmy do Twojego klubu z propozycją współpracy, zapraszamy Ciebie do kontaktu z naszym Koordynatorem programu. Profilaktyka i opieka zdrowotna to ważny aspekt każdej aktywności sportowej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Naszą ewentualną współpracę w tym zakresie będziemy z przyjemnością wspierać, nie tylko udziałem Twojego klubu w programie Sportpak.pl oraz odpowiedzialnością za zdrowie zawodników, ale również aktywnie uczestnicząc w życiu Twojego klubu na rzecz działań prozdrowotnych skierowanych także do opiekunów/rodziców zawodników klubu. Skontaktuj się z naszym Koordynatorem i uzyskaj więcej informacji.