Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin dotyczy usług medycznych świadczonych przez Zleceniobiorcę: Spondylus Wetoszka Spółka Jawna, Al. Jana Pawła II 36, 70-453 Szczecin, NIP: 8521823211, na rzecz Klientów, w ramach Pakietów Medycznych Młodego Sportowca „Sportpak.pl”, oferowanych przez Zleceniobiorcę.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest przedsiębiorcą świadczącym usługi medyczne oraz, że usługi oferowane przez Zleceniobiorcę w ramach Pakietów Medycznych Młodego Sportowca „Sportpak.pl” świadczone będą przez niego bezpośrednio, a nie w formie organizacji świadczenia tych usług przez inne podmioty.
3. Zleceniobiorca wskazuje adres e-mail do kontaktu z Klientami: koordynator@sportpak.pl
§ 2
Rodzaje Pakietów Medycznych Młodego Sportowca „Sportpak.pl”
1. Usługi medyczne świadczone będą na podstawie Umowy w ramach jednego z niżej oferowanych rodzajów Pakietów:
- GRUPA WIEKOWA 1-3 lat, opłata roczna 348,00 zł lub jako opłata abonamentowa miesięczna 29,00 zł,
- GRUPA WIEKOWA 4-6 lat, opłata roczna 468,00 zł lub jako opłata abonamentowa miesięczna 39,00 zł,
- GRUPA WIEKOWA 7-18 lat, opłata roczna 588,00 zł lub jako opłata abonamentowa miesięczna 49,00 zł.
2. Szczegółowy zakres usług medycznych oferowanych w ramach poszczególnych Pakietów, częstotliwość świadczenia poszczególnych usług w okresie realizacji Pakietów oraz cenę jednostkową za poszczególne usługi określa Załącznik do Regulaminu.
3. Termin realizacji poszczególnych usług medycznych przez Zleceniobiorcę, będzie każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Klientem:
- telefonicznie przez koordynatora pakietów medycznych „Sportpak.pl”, pod numerem 91 500 11 55,
- telefonicznie za pośrednictwem infolinii Spondylus, pod numerem 665 035 035,
- on-line za pośrednictwem strony www.spondylus.pl,
- osobiście w punktach medycznych Spondylus.
§ 3
Zasady zawierania Umowy
1. Umowa o realizację usług medycznych w ramach wybranego przez Klienta Pakietu zostaje
zawarta na czas oznaczony: 12 miesięcy.
2. Zawarcie Umowy następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Zleceniobiorcy, pod adresem: sportpak.pl
3. Umowa jest zawarta z chwilą wniesienia opłaty za wybrany Pakiet, zgodnie z § 4 Regulaminu.
4. Umowa będzie zawarta przez Klienta będącego osobą pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność
do czynności prawnych na rzecz osoby trzeciej – małoletniego dziecka w wieku odpowiadającym
grupie wiekowej, której dedykowany jest dany rodzaj Pakietu.
5. Przed zawarciem Umowy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, Załącznikiem do
Regulaminu oraz Zasadami Polityki Prywatności Zleceniobiorcy, co potwierdza przy wypełnianiu
formularza, a także wskazać adres e-mail i numer telefonu do kontaktu.
6. Niniejszy Regulamin wraz z Załącznikiem do Regulaminu i Zasadami Polityki Prywatności
Zleceniobiorcy, stanowią integralną część Umowy.
§ 4
Zasady dokonywania opłat za Pakiety „Sportpak.pl”
1. Opłata za wybrany Pakiet dokonywana jest z góry, według wyboru Klienta:
- za cały okres realizacji wybranego Pakietu – całość opłaty za wybrany Pakiet przy zawarciu Umowy,
- co miesiąc – w dwunastu równych ratach, przy czym pierwsza rata jest płatna przy zawarciu Umowy a kolejne w następujących miesiącach, do 25 dnia danego miesiąca.
2. Opłata uznawana jest za spełnioną z chwilą jej uznania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
3. Opłaty dokonywane będą wedle wyboru Klienta za pośrednictwem:
- płatności elektronicznej z wykorzystaniem bramki płatności Tpay (płatności on-line),
- jednorazowego lub stałego obciążenia karty płatniczej.
4. W przypadku opóźnienia w dokonaniu opłaty trwającego dłużej niż 14 dni, Zleceniobiorca zawiesza świadczenie oferowanych w ramach wybranego Pakietu usług medycznych na okres kolejnych 14 dni, o czym informuje Klienta pisemnie na wskazany przez Klienta adres e-mail.
5. W przypadku braku uregulowania przez Klienta płatności w ciągu kolejnych 14 dni od dnia poinformowania Klienta przez Zleceniobiorcę o istniejącej zaległości w opłatach w sposób określony w pkt 4., Zleceniobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z 1 - miesięcznym okresem wypowiedzenia.
6. Oświadczenie Zleceniobiorcy o wypowiedzeniu umowy z przyczyn, o których mowa w pkt 5., powinno być złożone w formie pisemnej, na adres e-mail Klienta przez niego wskazany.

§ 5
Zasady zmiany Umowy
1. Jeżeli w trakcie trwania Umowy małoletnie dziecko, na którego rzecz Klient zawarł Umowę, przekroczy limit wieku dla określonego Pakietu, Zleceniobiorca informuje pisemnie Klienta na wskazany przy zawieraniu Umowy adres e-mail o warunkach zmiany Pakietu na pakiet dedykowany dla aktualnego wieku dziecka lub możliwości wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu Umowy z przyczyn określonych w pkt 1., powinno być złożone Zleceniobiorcy w formie pisemnej na adres e-mail Zleceniobiorcy w terminie 7 dni od dnia przesłania informacji przez Zleceniobiorcę.
3. Klient, w razie potrzeby, może rozszerzyć ilość usług medycznych objętych danym Pakietem, a dodatkowa opłata z tego tytułu zostanie obliczona według cen jednostkowych poszczególnych usług medycznych, wskazanych w Załączniku do niniejszego Regulaminu.
4. Oświadczenie Klienta o woli rozszerzenia ilości usług medycznych, o którym mowa w pkt 3., powinno być złożone Zleceniobiorcy w formie pisemnej na adres e-mail Zleceniobiorcy. Umowa ulega w tym zakresie zmianie z chwilą przesłania przez Zleceniobiorcę Klientowi pisemnego potwierdzenia na adres e-mail Klienta przez niego wskazany.

§ 6
Zasady rozliczeń Stron w razie rozwiązania Umowy
1. W przypadku rozwiązania Umowy na skutek jej wypowiedzenia:
- w razie istnienia po stronie Klienta nadpłaty wynikającej z różnicy pomiędzy sumą opłat uiszczonych a sumą wartości zrealizowanych usług medycznych, Zleceniobiorca zwraca Klientowi równowartość tej różnicy.
- w razie istnienia po stronie Klienta niedopłaty wynikającej z różnicy pomiędzy sumą opłat uiszczonych a sumą wartości zrealizowanych usług medycznych, Klient jest obowiązany dokonać na rzecz Zleceniobiorcy zapłaty kwoty będącej równowartością tej nadpłaty.
2. Rozliczeń pomiędzy Stronami, o których mowa w pkt 1., dokonuje się według cen jednostkowych poszczególnych usług medycznych, wskazanych w Załączniku do niniejszego Regulaminu.
3. Zleceniobiorca jest obowiązany przesłać Klientowi dokument, z którego wynika rozliczenie, o którym mowa w pkt 1., na wskazany przez Klienta adres e-mail:
- w razie wypowiedzenia Umowy przez Zleceniobiorcę – wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu
Umowy,
- w razie wypowiedzenia Umowy przez Klienta – w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o
wypowiedzeniu Umowy przez Klienta.


§ 7
1. Klient jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Zleceniobiorcę w formie pisemnej na adres e-mail Zleceniobiorcy o:
- każdej zmianie adresu e-mail i numeru telefonu Klienta,
- wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na możliwość świadczenia usług medycznych przez Zleceniobiorcę.


§ 8
Postanowienia końcowe
1. Zleceniobiorca może zmienić postanowienia Regulaminu w każdym czasie. O wprowadzonych zmianach Klient zostaje poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta, co najmniej 30 dni przed wejściem zmian w życie.
2. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian.
3. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone Zleceniobiorcy pisemnie na adres e-mail Zleceniodawcy, najpóźniej na 14 dni przed wejściem w życie zmian.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.

Załączniki:
-Załącznik do Regulaminu,
-Zasady Polityki Prywatności Zleceniobiorcy. 

DEFINICJE USŁUG MEDYCZNYCH:

- Diagnostyka narządu ruchu w procesie autokorekty to precyzyjna ocena narządu ruchu w obszarze stóp, kolan, miednicy, kręgosłupa i obręczy barkowej dziecka. Do badania wykorzystuje się cyfrowe narzędzia diagnostyczne, m.in. matę pedobarograficzną.

- Kinezyterapia to indywidualne ćwiczenia rehabilitacyjne, które działają usprawniająco i zwiększają wydolność organizmu oraz ogólną sprawność u dzieci. Ćwiczenia mają również działanie przeciwbólowe.

- Ocena podologiczna obejmuje kontrolę paznokci, brodawek oraz innych zmian skórnych w obrębie stóp. Analiza składu ciała obejmuje pomiar wzrostu, pomiar składu masy ciała oraz diagnozę i omówienie wyników, takich jak: masa ciała, BMI, zawartość tkanki tłuszczowej (kg i %), poziom wisceralnej tkanki tłuszczowej, zawartość wody w organizmie, masa tkanki beztłuszczowej oraz wiek metaboliczny.

- Terapia fizjoterapeutyczna obejmuje różne metody rehabilitacji, których celem jest poprawa sprawności ruchowej i siły organizmu, złagodzenie bólu i przywrócenie sprawności fizycznej. Terapia realizowana jest indywidualnie do przypadku i składa się na nią kinezyterapia, fizykoterapia oraz masaż leczniczy.

- Diagnostyka posturalna to kompleksowe badanie aparatu ruchu, które pozwala na diagnozowanie dysfunkcji i schorzeń kończyn dolnych w odniesieniu do analizy wszystkich schorzeń kończyn dolnych w odniesieniu do analizy wszystkich czynników ruchu, tj. anatomii, biomechaniki, kinematyki i fizjologii.

- Diagnostyka sportowa obejmuje diagnostykę spirometryczną, pozwalającą na określenie wydolności oddechowej sportowca oraz diagnostykę kardiologiczną EKG w trybie spoczynkowym uzupełnioną badaniem SDS, określającym ryzyko nagłej śmierci sercowej sportowca.